PÅGÅENDE UTREDNINGAR

Svensk lagstiftning bygger för det mesta på offentliga utredningar.

För närvarande pågår fyra utredningar som eventuellt kan påverka människors möjlighet att välja.

Utredningarna nedan presenteras i datumordning efter när de ska redovisas.

I de fall Valfrihetens Vänner skickat in remissvar, finns dessa bifogade intill utredningen i fråga.

Ett statligt huvudmannaskap för skolan

Utredaren ska bland annat analysera hur statens ansvar för skolväsendet kan stärkas i andra former än genom ett förstatligande och analysera hur statens ansvar för komvux kan stärkas.

Utredningen redovisades den 7 november 2022.

Länk till utredningen på regeringens hemsida.


Ökad kunskap om kommuners och regionerns kostnader för valfrihetssystem

Utredaren ska bland annat identifiera och analysera kostnader för valfrihetssystemen (möjligheten att välja privata aktörer, inom skolområdet, hälso- och sjukvårdsområdet och inom socialtjänsten och stöd och service till vissa funktionshindrade) och vid behov genomföra kompletterande studier samt redovisa vilka slutsatser som kan dras om kostnaderna utifrån studierna av kostnader för valfrihetssystemen. Utredningen ska också jämföra och analysera för- och nackdelar med hur de olika valfrihetssystemen är utformade och olika sätt att tillämpa dem, och särskilt belysa om utformningen kan antas påverka kostnaderna. Vidare ska behovet av ytterligare kunskaper om valfrihetssystemen för att kunna bedöma om det behövs förändringar, i syfte att minska kostnaderna för systemen analyseras.

Utredningen ska redovisas senast den 30 december 2022.

Länk till direktivet på regeringens hemsida.Skolinformationsutredningen

Utredningen ska titta på långsiktiga lösningar för informationsförsörjningen på skolområdet samt identifiera och analysera för- och nackdelar med att införa offentlighetsprincipen hos enskilda juridiska personer som är huvudmän för fristående förskolor eller fritidshem.
Utredningen ska redovisas senast den 31 mars 2023.

Länk till direktivet på regeringens hemsida.


Utländskt ägande och investeringar inom utbildningsväsendet

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har fått i uppdrag att genomföra en studie avseende dels utländskt ägande och investeringar inom utbildningsväsendet (barn- och ungdomsutbildning, kommunal vuxenutbildning (komvux), yrkeshögskola och högskoleutbildning), dels utländska investeringar inom folkbildningen.

Utredningen ska redovisas senast den 28 april 2023.

Länk till direktivet på regeringens hemsida.


En skola utan vinstintressen

Utredaren ska bland annat utreda och föreslå hur ett förbud mot vinstutdelning från enskilda huvudmän för förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem som anordnas vid en skolenhet med någon av dessa skolformer, samt gymnasieskola och gymnasiesärskola kan införas samt särskilt överväga hur det kan säkerställas att förbudet inte kringgås. Utredningen ska också föreslå övergångslösningar som ger befintliga aktörer förutsättningar att ställa om sin verksamhet med hänsyn till förbudet.

Utredningen ska redovisas senast den 29 februari 2024.

Länk till direktivet på regeringens hemsida.

Avslutade utredningar

I förekommande fall finns Valfrihetens Vänners remissyttranden i marginalen.
Utredningarna presenteras i datumordning efter när utredningen presenterats eller remisstiden avslutats.

En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker

Utredningen föreslår bland annat gårdsförsäljning endast tillåts i anslutning till ett betalt studiebesök eller en föreläsning med anknytning till den aktuella produkten på tillverkningsstället, att mängden som får säljas till en kund vid ett köptillfälle begränsas och att det ska krävas tillstånd från kommunen för att få bedriva gårdsförsäljning

Remisstiden avslutades 10 juni 2022.

Länk till utredningen på regeringens hemsida.

Begränsning av privata sjukvårdsförsäkringars påverkan på offentligt finansierad hälso- och sjukvård

Utredningen ska lämna förslag som begränsar privata sjukvårdsförsäkringars påverkan på offentligt finansierad hälso- och sjukvård. Utredningen riskerar, givet redan tydligt ställda förväntningar i direktivet, att minska konkurrensen och kvalitetsutvecklingen inom vården samt försvåra för privata aktörer som i dag möjliggör att fler kan få vård.

Remisstiden avslutades 31 januari 2022.

Länk till utredningen på regeringens hemsida.

Läromedelsutredningen – böckernas betydelse och elevernas tillgång till kunskap

Utredningen föreslår bland annat att elevers rätt till läromedel ska skrivas in i skollagen, att begreppet läromedel ska definieras och att en ny bestämmelse införs i läroplanerna som klargör rektors ansvar för att ge lärare goda förutsättningar när det kommer till valet av läromedel.

Remisstiden avslutades 23 december 2021.

Länk till utredningen på regeringens hemsida.

Stärkt assistans

Utredaren ska se över ett antal olika frågeställningar inom personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Beroende på utfall kan detta innebära såväl förbättrade som försämrade villkor för privata aktörer att bedriva LSS-verksamhet, vilket kan påverka valmöjligheterna för funktionshindrade.

Remisstiden avslutades 1 oktober 2021.

Länk till utredningen på regeringens hemsida.

En tioårig grundskola

Utredningen om en tioårig grundskola föreslår hur en tioårig grundskola kan införas genom att förskoleklassen görs om till årskurs 1.

Remisstiden avslutades 30 september 2021.

Länk till utredningen på regeringens hemsida.

Utfasning av fossila drivmedel och förbud mot nya bensin- och dieseldrivna bilar

Utredningen syftar till att fasa ut vissa typer av bilar, vilket innebär att vissa alternativ ska försvinna från bilmarknaden.

Remisstiden avslutades 6 september 2021.

Länk till utredningen på regeringens hemsida.

Fler elever ska bli behöriga till gymnasieskolan

Utredningen ska bland annat lämna förslag på hur elever som riskerar att inte bli behöriga till gymnasieskolans nationella program ska ges bättre förutsättningar och hur nyanlända elever ska få mer tid för undervisning. Nya krav kan innebära sämre förutsättningar för friskolor, vilket kan ge färre skolor att välja mellan.

Remisstiden avslutades 1 september 2021.

Länk till utredningen på regeringens hemsida.

Översyn av vissa frågor på tobaksområdet

Utredningen ska lämna förslag till reglering av bland annat e-cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter. Detta kan innebära ett minskat utbud av sådana produkter.

Remisstiden avslutades 1 september 2021.

Länk till utredningen på regeringens hemsida.

Ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa

Utredaren ska bland annat föreslå åtgärder som minskar skillnaderna i tandhälsa bland befolkningen. Detta skulle kunna innebära försämrade förutsättningar för privata tandläkarföretag, vilket kan minska antalet tandläkare att välja mellan.

Remisstiden avslutades 1 september 2021.

Länk till utredningen på regeringens hemsida.

Ett moderniserat konsumentskydd

Utredningen ska bland annat utreda vissa frågor om skriftlighetskrav vid telefonförsäljning. Konsumentskydd är bra, men långtgående regleringar kan ge färre alternativ för konsumenten att välja mellan.

Remisstiden avslutades 22 juli 2021.

Länk till utredningen på regeringens hemsida.

Bättre möjligheter för elever i de obligatoriska skolformerna att nå kunskapskrav

Utredaren ska analysera skolornas stöd- och elevhälsoarbete samt utifrån det lämna förslag på hur alla elever kan ges bättre förutsättningar att nå uppsatta kunskapskrav. Nya krav på elevhälsoarbete kan innebära att framförallt mindre friskolor får svårt att driva verksamheten vidare, vilket minskar utbudet av skolor att välja mellan.

Remisstiden avslutades 30 juni 2021.

Länk till utredningen på regeringens hemsida.

Stärkta skolbibliotek och läromedel

Utredaren ska lämna förslag i syfte att ge alla elever likvärdig tillgång till skolbibliotek och öka tillgången till skolbibliotek med utbildade bibliotekarier. Förslag ska också lämnas avseende ökad statlig styrning av de läromedel som används i svenska skolor. Krav på skolbibliotek kan innebär att mindre friskolor slås ut, vilket ger ett mindre utbud för föräldrar och elever. Ökad statlig styrning av läromedel kan innebära att alternativen att välja mellan blir mer lika varandra.

Remisstiden avslutades 11 juni 2021.

Länk till utredningen på regeringens hemsida.

Ökad delning av motorfordon

Utredningen har lämnat förslag på reducerad skatt för bilpoolstjänster. Lägre skatt skulle sannolikt öka utbudet av delningstjänster, vilket ger ökad valfrihet.

Remisstiden avslutades 4 juni 2021.

Länk till utredningen på regeringens hemsida.

Fler barn i förskolan för bättre språkutveckling i svenska

Utredningen ska bland annat ta fram förslag hur förskolors arbete med barnens språkutveckling i svenska kan stärkas. Detta kan innebära krav som gör det svårt för framförallt mindre privata förskolor att driva verksamheten vidare, vilket kan ge färre valmöjligheter för föräldrar.

Remisstiden avslutades 21 maj 2021.

Länk till utredningen på regeringens hemsida.

Översyn av strandskyddet

Utredningen syftar till att lägga fram förslag som gör det enklare att bygga strandnära i landsbygdsområden. Ökade möjligheter att bygga strandnära i vissa områden skulle öka konsumenternas valfrihet när det gäller att bygga, köpa och hyra hus i sådana lägen.

Remisstiden avslutades 3 maj 2021.

Länk till utredningen på regeringens hemsida.

Centrala marknadsfrågor vid omregleringen av spelmarknaden

Utredaren ska bland annat lämna förslag som begränsar marknadsföringen av spel och möjligheterna att spela online. Begränsningarna kan innebära ett minskat spelutbud för konsumenter av olika spel.

Remisstiden avslutades 30 april 2021.

Länk till utredningen på regeringens hemsida.

Jämlikhetskommissionen

Bland jämlikhetskommissionens föreslagna åtgärder för att öka jämlikheten föreslås bland annat ett starkare statligt ansvar över skolan samt att fristående förskolor och skolor integreras i ett gemensamt utbildningssystem.

Remisstiden avslutade 12 april 2021.

Länk till utredningen på regeringens hemsida.

Fast omsorgskontakt i hemtjänsten

Utredningen ska lämnas på hur en fast kontakt kan införas i hemtjänsten både för offentliga och privata utförare. Beroende på hur kraven på sådana fasta kontaktpersoner utformas kan det innebära att förutsättningarna att bedriva hemtjänst påverkas, vilket kan påverka utbudet av leverantörer.

Remisstiden avslutades 19 mars 2021.

Länk till utredningen på regeringens hemsida.

Producentansvar för textil

Utredningen ska lämna förslag för ökad insamling av textil för återanvändning, vilket ska finansieras av producenterna av textil. Detta skulle kunna innebära ett minskat utbud av vissa textilprodukter.

Remisstiden avslutades 17 mars 2021.

Länk till utredningen på regeringens hemsida.


Tidsbegränsad lösning för att säkerställa tillgång till skolinformation

Promemorian föreslår nya, tidsbegränsade bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen som bryter statistiksekretessen så att enheter inom myndigheter som ägnar sig åt särskild verksamhet för framställning av statistik kan lämna uppgifter som avser enskilda huvudmän inom skolväsendet till Statens skolverk och kommuner för att de ska kunna utföra vissa angivna uppgifter. Förslaget innebär att Skolverket får ta del av sådana uppgifter om de behövs i myndighetens verksamhet. Ändringarna i offentlighets- och sekretesslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2021 och upphävas den 1 juli 2023, då en långsiktig lösning beräknas vara på plats. Förslaget innebär att det åerigen blir enklare att jämföra och granska skolstatestik.

Remisstiden avslutades 18 januari 2021.

Länk till utredningen på regeringens hemsida.


Skatt för att minska negativa miljöeffekter av engångsartiklar

Utredningen föreslås att en skatt på muggar och livsmedelsbehållare av plast utgår från andelen plast i produkterna. Skatt ska betalas med 5 kronor per mugg och med 7 kronor per livsmedelsbehållare, men avdrag får göras för engångsartiklar med ett lågt plastinnehåll. De muggar och livsmedelsbehållare som inte innehåller plast beskattas inte. En ny skatt på engångsartiklar kan leda till färre produkter att välja mellan för konsumenterna.

Remisstiden avslutades 30 december 2020.

Länk till utredningen på regeringens hemsida.

Planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola

Utredaren ska föreslå hur utbildningar inom gymnasieskolan, komvux och särvux kan planeras och dimensioneras bättre utifrån regionala och nationella kompetensbehov. Detta kan innebära försämrade möjligheter för friskolor att planera för framtiden och erbjuda de program man önskar. Utredningen kan också ge utökade möjligheter för kommuner och skolmyndigheter att säga nej till etablering av friskolor. Resultatet av det blir förre skolor att välja mellan.

Remisstiden avslutades 30 november 2020.

Länk till utredningen på regeringens hemsida.

En mer likvärdig skola - minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning

Utredningen har lämnat förslag om att kommunala skolor ska få högre skolpeng än friskolor och att kötid ska ersättas med exempelvis lottning som urvalsmetod vid skolval. Förslagen innebär att det riskerar att bli färre friskolor och att elever och föräldrar inte kan välja den skola de önskar.

Remisstiden avslutades 30 november 2020.

Länk till utredningen på regeringens hemsida.

Kommuners medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken

Kan försvåra förutsättningarna för privata aktörer att bedriva arbetsförmedling, vilket ger färre val för enskilda arbetssökande.

Remisstiden avslutades 13 november 2020.

Länk till utredningen på regeringens hemsida.

Nya konsumentköpregler

Utredningen ska ta ställning till hur två nya EU-direktiv inom konsumenträtt ska genomföras i Sverige. Konsumentlagstiftning kan påverka förutsättningarna för företag i olika branscher att bedriva sin verksamhet, vilket kan påverka utbudet för svenska konsumenter.

Remisstiden avslutades 11 november 2020.

Länk till utredningen på regeringens hemsida.

Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg

Utredningen föreslår bland annat ett nationellt etableringsstopp för familjedaghem exempelvis dagmammor.

Remisstiden avslutades 26 oktober 2020.

Länk till utredningen på regeringens hemsida.

Nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i Sverige

Förslag har lämnats hur ett gemensamt biljettsystem för all kollektivtrafik kan utformas. Detta kan innebära ett mer likartat utbud av kollektivtrafik i hela landet och kan göra det enklare för resenärer som använder kollektivtrafik i olika delar av landet. Det kan också innebära att det blir svårare för privata företag som erbjuder persontransporter, vilket skulle kunna minska konsumenternas utbud.

Remisstiden avslutades 16 oktober 2020.

Länk till utredningen på regeringens hemsida.

Förordning om skolenhetsregister

Promemorian föreslår en ny förordning om ett nytt register i och med det ändrade rättsläget när det gäller sekretess i statistikverksamhet till skydd för enskildas ekonomiska förhållanden har Statens skolverk stängt ned de register på skolområdet som baseras på sådana uppgifter.

Utöver att ett nytt, allmänt skolenhetsregister inrättas, behöver fler socioekonomiska uppgifter inom det nationella informationssystemet för skolväsendet tillgodoses.

Remisstiden avslutades 25 september 2020.

Länk till utredningen på regeringens hemsida.

Kommunutredningen

Utredningen har lämnat förslag som innebär utökade möjligheter för kommuner att samverka inom bland annat välfärdsområdet. Detta kan försvåra för privata aktörer, vilket riskerar att minska valfriheten. Utredningen föreslår även att resultatbaserade kvalitetsindikatorer införs, vilket kan underlätta val mellan olika leverantörer inom vård, skola och omsorg.

Remisstiden avslutades 26 juni 2020.

Länk till utredningen på regeringens hemsida.

Idéburna aktörer i välfärden

Utredningen har lämnat förslag som innebär att det ska bli möjligt att ge idéburna aktörer företräde vid offentliga upphandlingar. Om vinstdrivande aktörer exkluderas från upphandlingar kan ett antal av dessa behöva upphöra med sin verksamhet. Det skulle ge färre alternativ att välja mellan.

Remisstiden avslutades 30 april 2020.

Länk till utredningen på regeringens hemsida.

Rut-utredningen

Utredningen har lämnat förslag att RUT-avdraget ska omfatta fler tjänster och höjas från 50 000 till 75 000 kronor per person och år. Ett utökat skatteavdrag skulle sannolikt ge fler aktörer att välja mellan.

Remisstiden avslutades 14 april 2020.

Länk till utredningen på regeringens hemsida.


Skatt på skadliga kemikalier i kläder och skor

Förslag har lämnats om en ny skatt på vissa kemikalier i kläder och skor. Det är bra med skydd mot skadliga kemikalier, men långtgående regleringar kan ge ett mindre utbud av varor.

Utredningen presenterades 1 april 2020.

Länk till utredningen på regeringens hemsida.


Grönt sparande

Utredningen har analyserat i vilken utsträckning kapitalmarknaden tilldelar projekt som bidrar till miljö- och klimatmålen investeringar på ett samhällsekonomiskt optimalt sätt. Om det införs regler som gynnar en viss typ av investeringar på bekostnad av andra kan det långsiktigt minska utbudet av sparalternativ.

Utredningen presenterades 31 mars 2020.

Länk till utredningen på regeringens hemsida.